Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
Jag tittar på filmer och TV-program och njuter av känslan när jag kan förstå ett ord eller en mening.
(s)
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Jag föreställer mig att jag en dag kommer att besöka eller bo i det landet!
(s)
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Att vara på ställen där folk talar språket är jättebra motivation.
(s)
Being in places where people speak the language is great motivation.
Jag blir vän med folk som pratar det språket.
(s)
I make friends with people who speak that language.
Föreställ dig att du kunde prata med alla i hela världen. Du skulle ha friheten att kunna gå överallt, göra vad du vill, träffa vem som helst! Det är en jättebra motiverare.
(s)
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Jag gillar att hitta roliga ord på språket jag lär mig!
(s)
I like to find funny words in the language I am learning!
Att lyssna på låtar på det språket uppmuntrar mig att jobba för att förstå dem!
(s)
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Jag försöker att läsa böcker, tidningar och hemsidor på det språket. Det gör att det känns mer äkta!
(s)
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Jag studerar andra aspekter av kulturen också, vilket gör det mer givande att studera språket.
(s)
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Jag ändrar sättet jag studerar på frekvent så att det inte blir tråkigt!
(s)
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Att prata med någon som har språket som modersmål är jättebra övning och motivation!
(s)
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Jag sätter alltid upp ett konkret språkmål för framtiden. Uppnåeliga mål är jättebra motiverare!
(s)
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Gör lärandet roligt! Om du är uttråkad av det du gör, hitta ett annat sätt att göra det på!
(s)
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Titta på YouTube-videos av andra människor som framgångsrikt lärt sig språket. Det kommer verkligen inspirera dig att studera!
(s)
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
Jag tycker om att använda språket för att beställa på restauranger från de länderna jag lär mig om!
(s)
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
0 Comments
Top