Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Lyssna på en nyhetsrapport eller en podcast på målspråket och försök sedan identifiera ämnet i rapporten innan du läser om det.
(s)
Listen to a news report or a podcast in the target language then try to identify the topic of the report before reading about it.
Gå med i en konversationsgrupp.
(s)
Join a conversation group.
Gör en studieplan och skapa en rutin.
(s)
Make yourself a study plan and establish a routine.
Titta på filmer på det språk du studerar, särskilt på enheter där du kan repetera valda scener.
(s)
Watch movies in the language you are studying, especially on devices which you can use to repeat selected scenes.
Leta efter en ordstam när du lyssnar på något.
(s)
Look for root words when listening to something.
Använd skuggningstekniken.
(s)
Use the shadowing technique.
Öva på att lyssna på dikteringar.
(s)
Practice listening to dictations.
Använd internet; det är fullt av resurser för lyssning.
(s)
Use the Internet; it is full of listening resources.
Titta på talarens gester när du lyssnar.
(s)
Watch the gestures of the speaker while you are listening.
Fokusera på talaren, undvik eventuella interna eller externa distraktioner.
(s)
Focus on the speaker, avoid any internal or external distractions.
Försök hitta ett lyssningsämne du verkligen är intresserad av.
(s)
Attempt to find a listening topic in which you are genuinely interested.
Lyssna på en modersmålstalare och försök att imitera deras intonering och uttal.
(s)
Listen to a native speaker and try to imitate their intonation and pronunciation.
Lyssna på musik på ditt målspråk och välj ut bekanta ord och fraser.
(s)
Listen to music in your target language and pick out familiar words and phrases.
Lyssna på en ljuddialog utan att läsa texten och skriv ner vad du hör.
(s)
Listen to an audio dialogue without reading the text and write down what you hear.
Lyssna på en dialog och försök att skriva ner ord som du inte känner igen, och jämför sedan din stavning med rätt stavning.
(s)
Listen to a dialogue and try to correctly write down words you don't recognize, then compare your spelling to the correct spelling.
0 Comments
Top