Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Word Image
Top 10 Inspirational Quotes
10 words
Det har ingen betydelse hur sakta du går bara du inte stannar.
(s)
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Det finns inga genvägar till någon plats värd att gå till.
(s)
There are no short cuts to any place worth going.
Var den förändring du vill se i världen.
(s)
Be the change you want to see in the world.
Du missar 100% av skotten du inte skjuter.
(s)
You miss 100% of the shots you don't take.
Den största faran för de flesta av oss är inte att vårt mål är för högt och vi missar det, utan att det är för lågt och att vi når det.
(s)
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
Den bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan. Den näst bästa tiden är nu.
(e)
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
Du kan aldrig korsa havet innan du har modet att tappa sikten av land.
(s)
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
Vad än sinnet kan uppfatta och tro, kan det uppnå.
(s)
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Lycka är inte något färdiggjort. Det kommer från dina egna handlingar.
(s)
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
Kom alltid ihåg att ditt eget beslut att lyckas är viktigare än någonting annat.
(s)
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
0 Comments
Top