Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Ett nytt språk är ett nytt liv.
(s)
A new language is a new life.
Gränserna för mitt språk är gränserna för min värld.
(s)
The limits of my language are the limits of my world.
Om du pratar med en man på ett språk han förstår, går det till hans huvud. Om du pratar med honom på hans eget språk, så går det till hans hjärta.
(s)
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Att ha ett annat språk är att ha en andra själ.
(s)
To have another language is to possess a second soul.
Du kan aldrig förstå ett språk tills du förstår åtminstone två.
(s)
You can never understand one language until you understand at least two.
Ett annat språk är en annan syn på livet.
(s)
A different language is a different vision of life.
En man som kan två språk är värd två män.
(s)
A man who knows two languages is worth two men.
Du lever ett nytt liv för varje nytt språk du talar. Om du bara kan ett språk, så lever du bara en gång.
(s)
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.
Kunskap om språk är dörren till visdom.
(s)
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
Det stora botemedlet för okunnighet ... är kunskap om språk.
(s)
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
0 Comments
Top