Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Ways to Improve Pronunciation
13 words
Word Image
Ways to Improve Pronunciation
13 words
Sjung med dina favoritlåtar på språket du studerar.
(s)
Sing along to your favorite songs in the language you're studying.
Läs högt för att öva uttal.
(s)
Read out loud to practice pronunciation.
Upprepa fraser från TV-serier för att öva!
(s)
Repeat lines from TV shows to practice!
Säg hela fraser högt för att öva rytmen av ett nytt språk.
(s)
Speak entire phrases out loud to practice the rhythm of a new language.
Prata mycket med din lärare. Han eller hon kan rätta dig och hjälpa dig att bli bättre.
(s)
Speak a lot with your teacher. He or she can correct you and help you improve.
Spela in dig själv när du pratar och lyssna på din inspelning.
(s)
Record your speech and listen to your own recording.
Imitera en modersmålstalare för att öva på ditt uttal.
(s)
Shadow a native speaker to practice your pronunciation.
Prata med modersmålstalare för att förbättra ditt uttal och öva vardagstal.
(s)
Chat with native speakers to improve your pronunciation and practice colloquial speech.
Gör uttalsövningar för de ljud du har problem med.
(s)
Practice pronunciation drills for sounds you have trouble making.
Var noga med att uttala ord du tycker är intressanta ordentligt!
(s)
Take care to correctly pronounce words you find particularly interesting!
Gör framsteg lite i taget genom att öva regelbundet.
(s)
Progress in small steps by practicing regularly.
Titta på filmer eller TV-serier på språket du studerar.
(s)
Watch movies or TV shows in the language you're studying.
Lyssna på podcasts.
(s)
Listen to podcasts.
0 Comments
Top